Skip to content
Home » ANXIETY / IN THE FIELD OF VIEW – BOOK

ANXIETY / IN THE FIELD OF VIEW – BOOK

Anxiety / In the Field of View by Andrzej Pilichowski-Ragno is a photographic essay based on the tension between image and word – between the indefiniteness and elusiveness of moments captured in ‘non-discursive’ images and the theoretical and literary attempts to grasp the phenomenon of photography. Excerpts – usually from texts by classical authors such as Vilém Flusser, Roland Barthes, André Rouillé, John Berger, or Joan Fontcuberta – sometimes add something to the photos, while at other times, their connection to the accompanying photographs remains unclear or nonexistent. ‘The image often appears where the word seems to fail,’ writes Georges Didi-Huberman. Nevertheless, the reader naturally seeks this connection. The discord between word and image or, conversely, the merging of word and image, remains something that ‘disturbs’ perception, causing embarrassment. Therefore, we are not so much confirmed in our notions of ‘what photography is’ but continually challenged by them. In this sense, The Anxiety / In the Field of View tends to multiply questions rather than provide answers.

Tomasz Szerszeń

Niepokój / w polu widzenia Andrzeja Pilichowskiego-Ragno to fotograficzny esej oparty na napięciu między obrazem a słowem – między nieokreślonością i nieuchwytnością utrwalonych na zdjęciach „niedyskursywnych” momentów a teoretycznymi i literackimi próbami uchwycenia fenomenu fotografii. Wyimki – pochodzące zwykle z tekstów klasycznych już autorów, jak Vilém Flusser, Roland Barthes, André Rouillé, John Berger czy Joan Fontcuberta – czasem dopowiadają coś do zdjęć, innym razem ich związek z fotografiami, którym towarzyszą, pozostaje nieoczywisty lub nie istnieje w ogóle. „Obraz często pojawia się tam, gdzie zdaje się zawodzić słowo”, pisze Georges Didi-Huberman. Tym niemniej, czytelnik w naturalny sposób poszukuje tego związku. Rozdźwięk między słowem i obrazem lub – dla odmiany – zlepienie się słowa i obrazu pozostaje czymś, co „zakłóca” odbiór, wprawia w zakłopotanie. Jesteśmy więc nie tyle utwierdzani w naszych wyobrażeniach tego, „czym jest fotografia”, co nieustająco z nich wybijani. W tym sensie Niepokój / w polu widzenia raczej mnoży pytania, niż daje odpowiedzi.

                                                                                                    Tomasz Szerszeń